Aanvullende voorwaarden voor consumenten

The Little Gifts hanteert in overeenstemming met artikel 18 (achttien) van de Algemene Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden voor Consumenten. Op alle overeenkomsten, als ook op aanbiedingen, tussen The Little Gifts en Consumenten zijn deze Aanvullende Voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 3 april 2020.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid; Rangorde

Artikel   4 – Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel   5 – Betaalmethoden

Artikel   6 – Kortingscodes en kortingen

Artikel   7 – Herroepingsrecht

Artikel   8 – Extra producten

Artikel   9 – Account

Artikel 10 – Derden

Artikel 11 – Aanpassingen

Artikel 12 – Offertes

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14 – Ontwerp aanvragen

Artikel 15 – Opzegging opdracht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 13. Derden: de door The Little Gifts ingeschakelde derden;
 14. Situatie: een situatie die zich voordoet die niet in de Algemene Voorwaarden of de Aanvullende voorwaarden voor Consumenten is geregeld.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: The Little Gifts;

Handelend onder de naam/namen: The Little Gifts.

Vestigingsadres; IJssellaan 242, 6826DX Arnhem (geen bezoekadres);

Telefoonnummer: ;

Bereikbaarheid via telefoonnummer: van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 12:30 uur. Vanaf 18:00 uur tot 19:00 uur.

E-mailadres:

Bereikbaarheid via e-mailadres: van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.

Kvk-nummer: 75168499

Btw-nummer: NL002270967B46

Artikel 3 – Toepasselijkheid; Rangorde

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en/of rechtsrelatie tussen The Little Gifts en de Consument. Wanneer uitdrukkelijk anders vermeld is dit niet het geval.
 2. Wanneer er tegenstrijdigheid is tussen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden gaan de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden boven de bepalingen uit deze Aanvullende Voorwaarden.

Artikel 4 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van The Little Gifts en mogen in geen enkel geval zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Little Gifts worden gebruikt voor andere doeleinden dan het maken van een product en/of dienst van The Little Gifts. intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere merken, maar niet beperkt tot, handelsnamen, auteursrechten en producten en diensten. The Little Gifts behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
 2. Op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (portretrechten inbegrepen) vrijwaren Consumenten The Little Gifts voor aanspraken van derden voor foto’s of afbeeldingen die zij toevoegen aan een product of dienst van The Little Gifts die betrekking hebben op henzelf. Consumenten vrijwaren The Little Gifts ook voor aanspraken van derden op de foto’s of afbeeldingen die zij toevoegen aan een product of dienst van The Little Gifts waar derden op staan.
 3. Niets van de producten en de website van The Little Gifts, waaronder begrepen de beelden die The Little Gifts gebruikt (voor verkoop of in producten), logo’s, grafisch materiaal en teksten, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden (waaronder downloaden) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Little Gifts.
 4. De gratis content die te downloaden is voor de Consumenten is alleen voor privé gebruik. Wanneer Consumenten de content gratis kunnen en/of mogen downloaden is dit duidelijk aangegeven.

Artikel 5 – Betaalmethoden

 1. Consumenten kunnen producten en/of diensten van The Little Gifts betalen via de mogelijkheden die aangeboden worden op de website. Voor de verwerking van transacties maakt The Little Gifts gebruik van de diensten van Mollie. In dit kader zal The Little Gifts persoonsgegevens van de Consument met Mollie delen. Wanneer de Consument betaalt via Klarna is dit een mogelijkheid om achteraf te kunnen betalen. Producten en/of diensten kunnen (gedeeltelijk) betaald worden met kortingscodes en kortingen. Deze kunnen maximaal oplopen tot de helft van de prijs van het product en/of de dienst. The Little Gifts behoudt zich het recht om de maximale kortingen te verhogen of te verlagen.
 2. The Little Gifts wacht met het maken van de producten en/of diensten voor de Consument tot het te vooruitbetalen bedrag betaald is. Dit geldt alleen voor producten en/of diensten waarbij vooruitbetaling vereist is.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de overeenkomst tussen Consument en The Little Gifts, tenzij schriftelijk anders door The Little Gifts aangegeven.

Artikel 6 – Kortingscodes en kortingen

 1. Via verschillende kanalen geeft The Little Gifts kortingscodes uit. Deze kortingscodes kunnen door de Consument worden gebruikt voor kortingen zoals vermeld bij de kortingscode op producten en/of diensten van The Little Gifts.
 2. Wanneer een kortingscode persoonlijk is, is deze persoonlijk voor de Consument en niet overdraagbaar. Per persoon en The Little Gifts account mag de kortingscode slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is.
 3. Als de waarde van de kortingscode hoger is dan het te betalen bedrag, vervalt de kortingscode en betaalt de Consument nog 50% (vijftig) van de producten en/of diensten van The Little Gifts.
 4. Zolang de voorraad strekt gelden aanbiedingen. Wanneer artikelen waarvoor de kortingscode bedoeld is uitverkocht zijn, kan het voorkomen dat een kortingscode niet gebruikt kan worden.
 5. Het is niet mogelijk om kortingscodes met terugwerkende kracht te gebruiken voor al bestelde en/of betaalde diensten en/of betaalde producten. Het is niet mogelijk om kortingscodes in te wisselen voor geld.
 6. The Little Gifts behoudt zich het recht voor om kortingscodes naar eigen inzicht ongeldig te maken. Dit kan voorkomen bij gevallen zoals, maar niet beperkt tot (poging tot) misbruik of fraude.
 7. Consument kan geen rechten ontlenen op meer kortingscodes en/of kortingen en aanvullende kortingscodes en/of kortingen, wanneer zij een bepaalde frequentie of gedurende een bepaalde periode kortingen en/of kortingscodes heeft ontvangen.
 8. The Little Gifts behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een Consument uit te sluiten (gedurende een bepaalde periode) van (het gebruik van) kortingen of kortingscodes. Dit kan voorkomen bij gevallen zoals, maar niet beperkt tot (poging tot) misbruik of fraude.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op alle gepersonaliseerde producten en diensten van The Little Gifts, op grond van Artikel 10.7 van de Algemene Voorwaarden. Er kan in dat geval geen beroep gedaan worden op de bedenktermijn welke normaal 14 (veertien) dagen bedraagt.
 2. Wanneer de Consument met The Little Gifts een contract heeft geldt dat deze volledig ingaat na de bedenktijd zoals beide partijen zijn overeengekomen. The Little Gifts heeft de mogelijkheid om een contract op te zeggen met de Consument en zal het opzegtermijn in gedachten moeten houden van 1 (één) maand.

Artikel 8 – Extra producten

 1. Bij de levering van een product kan een extra product zitten van een kleine geldwaarde (met een maximum van 5 (vijf) euro), in dit geval is dit product een cadeau voor de Consumenten. The Little Gifts bepaald wat voor product er wordt gegeven, dit kan wijzigen. De extra producten die de Consumenten krijgen bij hun bestellingen mogen niet worden omgeruild en er wordt geen geld gegeven in plaats van dit extra product.

Artikel 9 – Account

 1. De Consument kan wanneer mogelijk op de website van The Little Gifts vrijblijvend een account aanmaken bij The Little Gifts. Er zullen kosten in rekening gebracht worden bij de Consument wanneer deze een product en/of dienst koopt/ afneemt.

Artikel 10 – Derden

 1. Wanneer  The Little Gifts derden inschakeld voor handelingen zijn de voorwaarden ook van toepassing.
 2. The Little Gifts heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 11 – Aanpassingen

 1. The Little Gifts is gerechtigd de Algemene Voorwaarden ten alle tijden aan te passen. Wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden zal The Little Gifts dat kenbaar maken aan de Consument.
 2. Wanneer voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zal The Little Gifts met de Consument in onderling overleg gaan voor aanpassingen van de overeenkomst. Door de wijziging in de overeenkomst kan het oorspronkelijke bedrag verhoogd of verlaagd worden. The Little Gifts streeft er naar om vooraf een prijsopgave te geven.
 3. De Consument kan zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging van de overeenkomst met The Little Gifts weigeren.
 4. Wanneer de Consument akkoord heeft gegeven op de opdracht en de opdracht al gedrukt is of gedrukt wordt, en er na akkoord nog extra aanpassingen gedaan moeten worden zal het product eventueel opnieuw besteld moeten worden. Alle gemaakte kosten die voortvloeien uit de wijziging die de Consument doorgeeft, zullen door de Consument betaald moeten worden.

Artikel 12 – Offertes

 1. Alle offertes van The Little Gifts zijn vrijblijvend. De offerte vervalt altijd na 30 dagen.
 2. Indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen er een kennelijke vergissing of verschrijving is in de aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, kan de Consument The Little Gifts niet houden aan zijn offertes en/of aanbiedingen.
 3. In de offerte die de Consument ontvangt van The Little Gifts zijn alle kosten opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan het uurloon, Btw-tarief en verzendkosten. Wanneer de Consument kiest voor de ontwerp dienst kan de Consument een aanvullende offerte krijgen (Artikel 14 (veertien), Aanvullende voorwaarden voor Consumenten, lid 4 (vier)).
 4. Aanbiedingen of offertes die de Consument in het verleden heeft mogen ontvangen van The Little Gifts, gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het geleverde door The Little Gifts blijft eigendom van The Little Gifts totdat de Consument alle verplichtingen uit de met The Little Gifts gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
 2. De Consument heeft geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling, indien van een gebrek later melding wordt gemaakt. Uitgezonderd tijdens bedenktermijn van 14 (veertien) dagen.

Artikel 14 – Ontwerp aanvragen

 1. Consument kan een ander ontwerp willen bestellen dan op de website aangeboden wordt. In dit geval biedt The Little Gifts een betaalde ontwerpdienst aan. De prijzen hiervan zijn te vinden op de website bij het product.
 2. Wanneer de Consument de ontwerpdienst heeft aangevraagd en hiervoor de kosten heeft betaald, gaat The Little Gifts aan de slag voor de Consument om een nieuw ontwerp te maken.
 3. De ontwerpdienst wordt vooraf betaald door de Consument en bestaat uit het volgende: het maken van schetsen voor de Consument en het ontwerpen van een aantal illustraties waarvan de Consument uiteindelijk maximaal twee versies te zien krijgt. The Little Gifts zal het nieuwe ontwerp op het product zetten waarvan de Consument dit heeft aangevraagd bij de bestelling. De Consument heeft één mogelijkheid om kostenloos kleine wijzigingen aan te laten brengen en/of commentaar te leveren op het aangeleverde werk.
 4. Zoals te lezen in lid 3, Artikel 14, bestaat een standaard ontwerp aanvraag uit de volgende stappen:
  • De Consument krijgt na aanvraag één of maximaal twee illustraties te zien op het product.
  • De Consument kan één keer kostenloos kleine wijzigingen aan laten brengen en/of commentaar leveren op het aangeleverde werk.

Wanneer de Consument na deze twee stappen nog niet tevreden is en meer wijzigingen wenst, gaat een uurtarief gelden. Deze wordt besproken met de Consument voordat The Little Gifts meer werkzaamheden verricht voor de Consument.

Artikel 15 – Opzegging opdracht

 1. In het geval dat The Little Gifts beoordeeld dat de opdracht niet naar redelijke behoren uitgevoerd kan worden, kan The Little Gifts de opdracht annuleren en dit melden aan de Consument. The Little Gifts zal er in eerste instantie alles aan doen om de opdracht wel uit te voeren en kan overleggen met de consument of deze akkoord gaat met aangepaste levertijden. Wanneer The Little Gifts en Consument besluiten om niet de levertijd aan te passen maar de opdracht te annuleren, ontvangt de Consument het betaalde bedrag terug via dezelfde wijze dat deze de opdracht betaald heeft, tenzij anders overeengekomen.